Vedtægter for Spektrum Odder

Nedenfor kan du læse vedtægterne, som Spektrum Odder er opbygget efter.

 

§ 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Institutionens navn er Spektrum Odder. Dens hjemsted er Odder Kommune.

 

§ 2 Formål Stk. 1 Institutionens formål er at forestå driften af bygningerne i Spektrum Odder samt driften og administrationen af Spektrum Park. Bygningerne omfatter svømmehal med tilstødende lokaler, sportshaller, multihal, musikskole, cafeteria, skydebane, omklædningsrum og diverse lokaler. Bygningerne og Spektrum Park er primært beregnet til brug for Odder Kommunes borgere til f.eks. idrætsforeninger, andre kulturelle foreninger og ikke organiserede aktiviteter, men også til stævner, koncerter, forestillinger, foredrag, messer, kurser og uddannelse m.v.

 

§ 3 Ejerforhold Stk. 1 Den selvejende institution Spektrum Odder er ejer af matrikel nr. 26 bu Odder by, Odder, ejerlejlighed nr. 1 beliggende på Parkvej 5, 8300 Odder.
Den selvejende institution Spektrum Odder optræder ikke som tinglyst ejer af svømmehallen, multihallen og Spektrum Park, men Spektrum Odder admini-strerer efter aftale med Odder Kommune disse. Som følge heraf kan Spektrum Odder ikke optage lån eller pantsætte svømmehal, multihal og Spektrum Park.

 

§ 4 Kapitalforhold Stk. 1 Midlerne til driften af Odder Svømmehal tilvejebringes gennem rammebevilling fra Odder Kommune i. h. t. de forudsætninger, der er fastsat i vedhæfte-de notat, jf. bilag A vedtaget af Odder byråd den 13. januar 2003. Stk. 2 Driften af multihallen skal ske under de forudsætninger, der er beskrevet i bilag B, herunder de i bilaget anførte bestemmelser om musikskolen vedta-get af Odder byråd den 10. september 2007. Stk. 3 Midler til driften af multihallen tilvejebringer Spektrum Odder ved udlejning, éntreindtægter, cafeteriadrift, forpagtningsafgifter og andre aktiviteter af enhver art, jf. formålsparagraffen § 2.

Stk. 4 Køb og salg af fast ejendom, opførelse af nye bygninger og pantsætning af Spektrum Odders ejendomme/ejerlejligheder kræver vedtagelse på 2 bestyrelsesmøder afholdt med mindst 14 dages mellemrum og efter skriftlig indkaldelse med 8 dages varsel. Sådanne dispositioner er dog kun gyldige efter Odder Byråds godkendelse. Stk. 5 Eventuelt driftsoverskud skal efter en passende konsolidering af institutionens egenkapital anvendes til fremme af institutionens formål, jf. § 2 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Institutionens midler skal indsættes i bank eller sparekasse eller anbringes i værdipapirer.

 

§ 5 Bestyrelse Stk. 1 Institutionen ledes af en bestyrelse på minimum 7 og maksimum 9 medlem-mer, der i.h.t. det almindelige bestyrelsesansvar er ansvarlig for institutionens dispositioner. Bestyrelsens medlemmer udpeges/vælges efter følgende ret-ningslinjer: side 3 af 7

a) 1 medlem udpeges af Odder Byråd med en valgperiode på 4 år, b) 1 medlem udpeges af Odder Musikskoles bestyrelse med en valgperiode på 2 år,

c) 5 medlemmer vælges af repræsentantskabet, jf. herved § 6. Valgperioden er 2 år. Ved vakance for bestyrelsesmedlemmer udpeget efter pkt. a) eller b) udpe-ges et nyt medlem af henholdsvis Odder Byråd og Odder Musikskole. Ved vakance i henhold til medlemmer valgt i henhold til pkt. c) indtræder en af repræsentantskabet valgt suppleant. Den valgte bestyrelse har til enhver tid bemyndigelse til at udpege 2 besty-relsesmedlemmer som fagkyndigt supplement og eller supplement fra kultur-livet til den øvrige bestyrelse. Valgperioden for de under pkt. a) nævnte medlemmer følger den kommunale valgperiode, hvorimod valgperioden for de under pkt. b) og c) nævnte med-lemmer påbegyndes ved det repræsentantskabsmødet, hvor udpegnin-gen/valg finder sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter det årlige repræsentant-skabsmøde, jf. herved nedenfor med formand, næstformand og sekretær. Dog skal formanden udpeges blandt de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt under repræsentantskabsmødet. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen fast-sætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er berettiget til at etablere såvel permanente udvalg som ad hoc udvalg. Bestyrelsesmedlemmerne oppebærer ikke fast vederlag for deres arbejde i bestyrelsen, medmindre repræsentantskabet beslutter andet. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller mindst 3 andre medlemmer finder det påkrævet, dog minimum 1 møde pr. kvartal. Sekretæren fører protokol over møderne, og denne protokol underskrives af deltagerne.

 

§ 6 Repræsentantskabet Stk. 1 Institutionens øverste myndighed er repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af repræsentanter fra forskellige bruger- og interessegrupper. Der henvises i den forbindelse til bilag C, hvoraf fremgår, hvilke brugergrupper, der kan udpege medlemmer til repræsentantskabet, og side 4 af 7 hvor mange medlemmer den enkelte bruger kan udpege.

Der vil løbende kunne ske ændringer af bilag C. Dette vil eksempelvis kunne ske, såfremt nye brugergrupper måtte komme til eller eksisterende bruger-grupper forsvinder. Der vil også kunne ske ændringer i antallet af repræsentantskabsmedlemmer, såfremt der sker forskydning i medlemsantallet hos de enkelte medlemsgrupper.

Bestyrelsen forelægger hvert år på repræsentantskabsmødet nævnt i stk. 2, eventuelt forslag til ændringer i bilag C. Eventuelle vedtagne ændringer har virkning fra næste møde i repræsentantskabet. Stk. 2 Der afholdes et repræsentantskabsmøde hvert år i maj måned, og bruger-grupperne i henhold til bilag C skal senest 14. april hvert år give meddelelse til bestyrelsen om, eventuelle ændringer i hvem der er udpeget til repræsen-tantskabet, således at bestyrelsen kan påse, at der sker indkaldelse af disse. Indkaldelse skal ske ved fremsendelse af mail eller alm. brev med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal fremsendes senest 14 dage før repræsen-tantskabsmødets afholdelse. På repræsentantskabsmødet i maj måned skal dagsorden omfatte mindst følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Beretning fra bestyrelsen til godkendelse.

3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4) Forslag fra bestyrelsen til ændringer af vedtægternes bilag C.

5) Forslag fra repræsentantskabsmedlemmer (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. april.

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

7) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

8) Eventuelt.

 

Stk. 3 Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når bestyrelsen træffer beslutning herom. Bestyrelsen er forpligtiget til at træffe en sådan be-slutning, såfremt der fremkommer begæring herom fra minimum 25 % af re-præsentantskabsmedlemmerne, jf. herved det til enhver tid gældende bilag C. Ved fremsendelse om anmodning om ekstraordinært repræsentant-skabsmøde for 25 % af repræsentantskabsmedlemmerne skal der fremgå, hvilke emner der ønskes behandlet på det ekstraordinære repræsentant-skabsmøde. side 5 af 7

Stk. 4 Bortset fra de i § 9 nævnte beslutninger træffes repræsentantskabets afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af repræsentantskabet har en stemme. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§7 Bestyrelsens kompetence Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes forfald næst-formanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer er til stede. Beslut-ninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.

 

§ 8 Årsregnskab og budget Stk. 1. Institutionens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Stk. 2 På det første bestyrelsesmøde efter foretaget revision forelægges det revide-rede regnskab med revisionens påtegning. Regnskabet skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden udgangen af april måned. Stk. 3 Bestyrelsen vælger statsautoriseret revisor eller registreret revisor til revision af regnskabet. Regnskab i revideret stand skal indsendes til Odder Byråd til efterretning.

 

§ 9 Vedtægtsændringer og ophør Stk. 1 Vedtægtsændringer eller beslutning om institutionens opløsning kræver be-slutning af repræsentantskabet, hvor mindst 2/3 af samtlige repræsentant-skabsmedlemmer i henhold til bilag C stemmer for forslaget. Såfremt 2/3 af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer stemmer for forslaget, men disse ikke udgør 2/3 af det samlede antal repræsentantskabsmedlemmer side 6 af 7 indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 flertal af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer. Stk. 2 I tilfælde af opløsning af institutionen er Odder kommune berettiget til at overtage institutionens aktiver imod samtidig at overtage dens passiver. Måtte kommunen ikke ønske at overtage aktiverne på nævnte vilkår, træffer byrådet beslutning om, hvorledes man skal forholde sig med institutionen og dens midler til anvendelse til tilsvarende eller anden almennyttig virksomhed.

 

§ 10 Tegningsregel Stk. 1 Institutionen tegnes af 1 bestyrelsesmedlem i forbindelse med formanden eller næstformanden. Nærværende vedtægter træder i kraft efter, at vedtægtsændringerne er besluttet i.h.t. de nugældende vedtægters § 8 og efter godkendelse af Odder Byråd.

 

Bilag A: Notat fra Odder Byråd vedrørende svømmehallen, jf. § 4, stk. 1. Bilag B: Notat fra Odder Byråd vedrørende multihallen, jf. § 4, stk. 2. Bilag C: Oversigt over repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 6, stk. 1. side 7 af 7

 

Således vedtaget Odder Byråd, denog underskrevet den bestyrelsen Spektrum Odder:

Uffe Jensen, Allan Pedersen, Lasse Nielsen

Søren Winther Larsen, Steen Hattesen, Claus Peter Nielsen

Marianne Hundebøll, Niels Christian Strauss Hanne Appel

 

Således vedtaget i Odder Byråd Den

_____________________________________________________________

Elvin Hansen            Kenth Halfdan Ferning

Borgmester              Kommunaldirektør